Rrëfimi i babait që “vd.iq 3 herë”

Një 56-vjeçar thotë se “v di q” tre herë ndërkohë që lu fto nt e kor on avir us in në kujdes int en siv. Carl Young nga Anglia e mp os h ti së mu n djen në sp it al, pasi u vendos në k om a të ind ukt uar dhe në ve ntil im për 12 ditë.

Babai i 4 fëmijëve tanimë për ba llet me një periudhë 2 vjeçare rik uper imi nga Co vi d-19.

Në një rrëfim të përcjellë nga e përditshmja britanike Mirror, 56-vjeçari thotë se arriti të m bi jeto nt e vetëm falë stafit të mrekullueshëm të s pit al it. M jek ët i thanë se ishte një “mrekulli” që kishte mundur të mb ije tont e.

“Infermierja më tha se vd ek ja kishte ardhur për 3 herë dhe e lu ft o va. Ajo më tha ‘e di që në fakt vd iq e 3 herë’”, tregon Young.

“Ajo çfarë bënë për mua ishte e p abes uesh me, nuk gjej fjalë të mjaftueshme për t’i falenderuar. Janë të mrekullueshëm. Jam ende shumë i do bët dhe sigurisht shumë larg nga të qenit mirë.

Ka qenë një periudhë shumë e vës ht irë. Mje kët më kanë thënë se do të më duhen deri në 2 vjet për t’u rikuperuar plotësisht. Por jam kthyer në shtëpi me partneren time që e dua shumë”, rrëfen 56-vjeçari.

Author: admin