Nuk keni dëgjuar kurrë më parë, por njihuni me bur gun e paz akontë shqiptar, ku rojet nuk kane a rme

Ndoshta nuk keni dëgjuar më parë për bur gje pa roje sigurie, por tashmë njihuni me një të tillë…

Ai ndodhet në Smrekonicë në Vushtrri, e në këtë b urg, të bur go surit janë me vepra të lehta dhe dënimet ndaj tyre kryesisht arrijnë deri në 3 vjet. Kapaciteti i këtij bur gu është për 200 të bur g osur. Drejtori i Bu rgut të Smrekonicës, Xhevdet Maqastena tregon për Kallxo.com përvojat e tij të punës të cilën e bën që tashmë shtatë vite.

“Me ligjin për mbi ekzek utimin e sank sioneve pe nale, Qendra Korrektuese në Smrekonicë është bu rg i tipit të hapur. Këtu bëhet ekz ekutimi i sanksioneve penale, gjegjësisht i dën imeve deri në 3 vite. Kapaciteti i burgu është për 200 të dën uar.

Këtu bëhet ekzeku timi i dëni mit vetëm për meshkuj të moshës madhore”, tha Maqestena. Në bu rgun e Smrekonicës nuk ka të dën uar të mi tur ose gra. Stafi i Bu rgut të Smrekonicës përbëhet prej 52 oficerëve të cilët janë graduar sipas pozitave dhe detyrave që ushtrojnë.

Drejtori tregon se të gjithë të dën uarit në Bu rgun e Smrekonicës punojnë punë të ndryshme, duke filluar nga punët e pastrimit të oborrit, në kuzhinë, dhe në një hapësire prej 5 hektarësh ku mbjellin pemë e perime. Maqastena tregon se si funksionon një i bur gosur.

Një karakteristikë e këtij bur gu janë rrethojat brenda të cilave të bur gosurit bëjnë jetën e tyre pas dë nimit deri në ditën kur e rifitojnë lirinë. Të bur gosurit në Bu rgun e Smkrekonicës nuk kanë dhoma me grila, ndërsa dhoma e tyre përmban një shtrat, një televizor, mjete për pastrimin e dhomës dhe një tavolinë.

Një bu rg pa roje të ar m atosura është ai i Smrekonicës. Drejtori Maqastena ndalet edhe tek fakti nëse e ndjejnë mungesën e rojeve të ar ma tosura në bur gun që ai e drejton.

“Asnjëherë asnjë rast i tillë nuk ka ekzi stuar në këtë bu rg. Ideja e këtij burgu është kështu, këtu janë të dënu arit me sjelljet jashtëzakonisht të mira, me ben ificione, me priv ilegje dhe vetëdija e të dën uarit është që pse t’i humb këto benificione e të kthehet në b urg je të mbyllura e ti humb të gjitha këto beni ficione”, thotë Maqastena.

Author: admin